Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przedłożony przez ministra finansów. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz umożliwić, w niektórych sytuacjach, uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanego sprawcę. Zgodnie z wymogami unijnymi, określono nowe wysokości minimalnych kwot gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: w przypadku szkód doznanych przez osobę - 1 mln euro na poszkodowanego lub 5 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych, w przypadku uszkodzeń mienia - 1 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych. Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o możliwość wprowadzenia maksymalnej długości okresu przejściowego na zastosowanie tych norm, ponieważ obowiązujące w tej chwili minimalne stawki gwarancyjne są aż trzykrotnie niższe od przewidzianych w prawie unijnym. Przepisy unijne przewidują możliwość wprowadzenia pięcioletniego okresu przejściowego, czyli do 2012 r. Zaproponowano, aby do 10 grudnia 2009 r. obowiązywały jeszcze obecne stawki, natomiast od 11 grudnia 2009 r. do 10 czerwca 2012 r. sumy gwarancyjne były podwyższone do połowy wysokości przewidzianych dyrektywą unijną. Analogiczne rozwiązania będą obowiązywać w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń OC rolników, obejmujących szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, używanych w gospodarstwie rolnym. Nowe prawo przewiduje również, że szkody wyrządzone przez pojazdy pozbawione tablic rejestracyjnych (lub wyposażone w fałszywe tablice) będą traktowane tak, jakby pojazdy te były zarejestrowane w państwie, w którym wypadek się zdarzył. Za szkody te powinien odpowiadać fundusz gwarancyjny nawet wówczas, gdy posiadacz pojazdu nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC. W Polsce jest to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Określono również, że zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany dostarczyć ubezpieczonemu, w terminie 15 dni od złożenia wniosku, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia. Zmiana ta ułatwi ubezpieczonemu prowadzenie negocjacji z nowym ubezpieczycielem. Wprowadzono również przepisy dotyczące powinności zakładów ubezpieczeniowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody komunikacyjne. Organ nadzoru będzie mógł nałożyć karę finansową na zakład ubezpieczeń, gdy nie zaspokoi on roszczeń klienta, posiadacza polisy OC. Chodzi nie tylko o wywiązanie się zakładu z ustawowego obowiązku wypłaty odszkodowania, ale również z obowiązku przedstawienia odpowiedzi na roszczenia osób uprawnionych lub poszkodowanych. Nowe rozwiązania dotyczą również procedur zaspokajania przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń posiadaczy polisy OC. Będą one analogiczne jak w przypadku zakładów ubezpieczeń. Niedopełnienie obowiązków dotyczących likwidacji szkód przez Biuro będzie skutkować karą pieniężną, nakładaną przez ministra finansów. Wpływy z niej będą stanowić dochód budżetu państwa. Projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnych dyrektyw komunikacyjnych