1. Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • dynamikę i kulturę jazdy,
 • sposób używania mechanizmów w sterowaniu pojazdem.

2. Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

 • Kolizja drogowa.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienienia jej przejścia.

3. Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby urpawnione do kontroli ruchu drogowego.

4. Niezastosowanie się do znaków:

 • "zakaz wjazdu",
 • "zakaz ruchu w obu kierunkach",
 • "zakaz skręcania w lewo",
 • "zakaz skręcania w prawo",
 • "nakaz jazdy",
 • "linia podwójna ciągła".

5. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
 • na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom,
 • podczas zmiany pasa ruchu,
 • podczas cofania.

6. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.
7. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
8. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

9. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
10. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

Negatywny wynik egzaminu praktycznego uzyska ta osoba, która dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, albo nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem lub dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Po zakończeniu egzaminu praktycznego egzaminator jest zobowiązany poinformować osobę egzaminowaną o wynikach egzaminu. Jeżeli wynik tego egzaminu jest negatywny, przekazuje tej osobie wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

POWODZENIA!