Ośrodek Szkolenia Kierowców STOP w Bielsku-Białej istnieje już od 30 lat. Ośrodek jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL i Beskidzkiego Stowarzyszenia Wykładowców i Instruktorów. Ośrodek Szkolenia Kierowców 'STOP' prowadzi jazdy szkoleniowe dla kategorii B na samochodachmarki Toyota Yaris. Są to dokładnie takie same samochody jak

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Posiadamy:

 • własny plac manewrowy- tylko dla OSK STOP ( odwiedzamy go na każdej lekcji)
 • profesjonalną salę wykładową z biurem obsługi kursantów,
 • doskonale wyszkoloną kadrę instruktorów nauki jazdy,
 • sprawne, na bieżąco serwisowane pojazdy.

Jazdy rozpoczynamy w dogodnym dla kursanta miejscu, najczęściej w okolicach sali wykładowej (ul.Sixta)

O wysokim poziomie naszego ośrodka świadczy bardzo duży procent osób zdających egzaminy za pierwszym razem w stosunku do liczby wszystkich kursantów (szczegóły dot. zdawalności ), oraz pozytywne opinie w księdze gości. Zajęcia teoretyczne oraz jazdy szkoleniowe odbywają się w miłej atmosferze, sprzyjającej przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności jazdy samochodami i motocyklem. Co sądzą nasi kursanci, którzy zakończyli kurs - o kursie oraz o jazdach możesz przeczytać w naszej księdze gości.

Wykłady:

Wykłady są prowadzone na bardzo wysokim poziomie i odbywają się: we wtorki i w czwartki o godzinach od 16:30 do 18:30. Zajmują minimum 30 godzin zajęć teoretycznych. Uczestnicząc pilnie w zajęciach na naszych kursach zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem a także eksploatacji. W ramach wykładów odbywają się także zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadkach drogowych prowadzone przez ratowników medycznych. Po takim przygotowaniu zdanie egzaminu wewnętrznego i państwowego jest tylko formalnością.

Sala wykładowa:

Posiadamy biuro obsługi kursantów i profesjonalną salę wykładową, która jest doskonale wyposażona w najnowsze pomoce i środki dydaktyczne. Posiadamy projektory multimedialne oraz sprzęt komputerowy. Dzięki programom 'Vademecum Wykładowcy', 'Encyklopedii Ruchu Drogowego', 'Przejazdy przez skrzyżowania i ronda', 'Masz tylko jedno życie', 'Wypadki drogowe' oraz wielu innym uzyskaliśmy najatrakcyjniejszą na rynku multimedialną pomoc dydaktyczną z zakresu ruchu drogowego i prawa jazdy.

Materiały szkoleniowe:

Materiały są dostępne w biurze Ośrodka i są one aktualizowane na bieżąco. Naszym kursantom polecamy: 'Zestaw pytań i odpowiedzi Wieczorkowskiego z Kodeksu Drogowego'.

Jazdy szkoleniowe:

Jazdy rozpoczynamy po co najmniej 30 godzinach zajęć teoretycznych, stwierdzeniu przez prowadzącego wykłady, że osoba szkolona posiada niezbędne wiadomości do zdania egzaminu wewnętrznego oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu. W ramach szkolenia kursant odbywa jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Ilość godzin jazd dla kategorii B wynosi po 30 godzin. Istnieje także możliwość odbycia jazd doszkalających.

Plac manewrowy:

Posiadamy własny plac manewrowy przeznaczony tylko i wyłącznie dla naszych kursantów. Plac znajduje się przy ulicy Armii Krajowej (obok ZIAD-u i WORD). Plac posiada parametry identyczne z placami egzaminacyjnymi i jest oświetlony.

Instruktorzy:

Nasza kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, a osoba szkolona ma prawo wyboru instruktora. Uprzejmość i kultura osobista to cechy, które oprócz fachowej wiedzy posiadają nasi instruktorzy.

BADANIA  LEKARSKIE

Kandydat na kierowcę przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy ma obowiązek zrobić badanie lekarskie i dostarczyć zaświadczenie do ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem kursu. Wymagane badanie można wykonać u lekarza, który posiada uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Art. 75 Badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

1. Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej 'badaniem lekarskim', podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:

 1. osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;

Art. 77 Wymogi wobec przeprowadzających badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami, ewidencja lekarzy

1. Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich, zwanym dalej 'uprawnionym lekarzem', jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

 1. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiadająca:
  1. specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
  2. inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1;
 4. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Opłata za kurs:

Kategoria B: Koszt kursu wynosi: 1800 zł, uczniowie.
Cena kursu obejmuje jazdy szkoleniowe ( 30 godzin), a także egzaminy teoretyczne i praktyczne dopuszczające do egzaminu państwowego.

 

Wykłady z zajęć teoretycznych są u nas bezpłatne.
(kategoria B: 30  godzin)

Istnieje możliwość płatności za kurs w ratach

 

Wybór Ośrodka Szkolenia Kierowców:

Kurs prawa jazdy to inwestycja na całe życie. Dlatego należy przeglądnąć oferty, odwiedzić i ocenić Ośrodki Szkolenia Kierowców i dokonać rozsądnego wyboru. Wybór ten powinien być decyzją rozważną i popartą konkretnymi argumentami. Nie powinna nas zachęcać niska cena kursu, gdyż bardzo często nie zawiera wszystkich wydatków, a po podliczeniu realnych kosztów okazuje się, że za kurs płacimy dwa razy więcej. Muszą być Państwo przekonani, że wybrany Ośrodek nauczy Was dobrze i bezpiecznie jeździć. Nasz Ośrodek zapewnia profesjonalizm, fachową wiedzę oraz szczyci się dużą kulturą szkolenia i doskonałymi wynikami naszych kursantów na egzaminach państwowych. Dowody tego można znaleźć w księdze gości na naszej stronie oraz na portalu superprawojazdy.pl .

Zapraszamy!