INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KURSANTA
W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW „STOP” INŻ. JÓZEF WIECZORKOWSKI

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „STOP” inż. Józef Wieczorkowski z siedzibą w Bielsku-Białej na ulicy Sixta 5, 43-300 zwana dalej OSK STOP. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem mailowym stop@bls.pl.W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktowaćz Inspektorem Ochrony Danych zwanym dalej IOD pod numerem telefonu 602 687 081

Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane w celu:

  • Pobrania Pana/Pani Profilu Kandydata na Kierowcę
  • Zgłoszenia Pana/Pani rozpoczęcia i zakończenia szkolenia w OSK STOP
  • Przesłania Pani/Pani dodatkowych materiałów, w tym dostępów do portali edukacyjnych
  • Przekazywania Panu/Pani informacji o szkoleni w którym Pan/Pani uczestniczy

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przekazywania danych wynikającego z przepisów prawa, chyba że wcześniej Pan/Pani wycofa zgodę na przetwarzanie danych oraz odbierze dotyczące Pana/Pani dokumenty
w celu kontynuowania szkolenia w innym OSK.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu i edycji w Pana/Pani dane osobowe. Może Pan/Pani żądać ich usunięcia bądź ograniczenia zakresu ich przetwarzania.

Pana/Pani dane mogą być udostępniane za pomocą Portalu OSK organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, Urzędom Miasta bądź Starostom Powiatowym.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda , którą może Pan/Pani wycofać kontaktując się z IOD pod numerem telefonu 602 687 081 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem muzyk1950@wp.pl.